Models mirror
Theruni Ashansa Photo Collection
images (6)
Rithika Kodithuwakku
images (123)
Kaushalya Madhavi new
images (12)
Maheshi Madushanka
images (34)
  Song of the Day - Lyrics
Ma Ekkala Amanapa We
Mage Daasama Piyawi
Ada Deegeka
hadawatha parana son
wehi bindu sema sale
Siripuda Wasse Api T
  Films
Tamil Full Movie
Anurada
Sikuru Hathe sinhala
Kinihiriya Mal
Kajraare Full
Prabhakaran
  Cartoons
Pink Sinhala Cartoon
WALAS MULLA-s2 (204)
Yakari
Mini Toon Sinhala Ca
SUTINMAATIN (53) 201
Phosana Poddo -37
  Ladies Article
Oct 22, 2014  Views 2189
Nov 11, 2013  Views 2279
Jun 14, 2013  Views 2943
cx.u ÿrl;k Ndú;fhka iakdhq frda. yd ms<Sld
Sep 07, 2015  Views 2247
ÈhKsh u,ajr fjkakg <`.hs y÷kd.kak wehf.a fjkialï
Aug 09, 2016  Views 210
fodia;r,df.ka f,âvqkaj fírd.kak
Aug 18, 2012  Views 2202
Feb 24, 2013  Views 2195
f,dalfha m%:u .¾NdIh noaOlsÍu
Aug 18, 2012  Views 2174
ñ,ala fIala
Jun 25, 2016
view 2239 times
0 Comments

ñ,ala fIala

ñ,ala fIala lshkafk mqxÑ orejka fndkak leue;su mdkhla' oeka Tng f.or§u ñ,alafIala f,aisfhka u yod.kak mq¿jka'

wjYH jkafk
lsß ùÿre 2
jeks,d whsial%Sï ial=ma msreKq ye¢ 3 - 4
bÿKq flfi,a f.ä 1
^wdkud¿" weïnqï" flda,sl=Ügq kï jvd fyd|hs& ke;fyd;a bÿKq .ia,nq" fu,ka" wU jeks m<;=rla'

fufyu ms<sfh< lrkak

lsß iy m,;=re íf,kavrhlg oud fyd¢ka .id .kak' bkamiq ial+ma tl msfrkak whsia l%Sï‍ f.k thska folla oud fyd¢ka .id .kak' oeka leu;s yevfha ùÿrej,g oud Wäka whsia l%Sï ial+ma tlla oud ms<s.kajkak'

^jeks,d" fpdla,Ü" iafgdafnß" ñ,ala fIala j,g whsia l%Sï iu.Û lsß odkak' mDDÜ ñ,ala fIala j,g leue;s m,;=re tlalr .kak'&

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017