Models mirror
Maleeka Sirisenage
images (16)
sudeeksha samadhi
images (5)
Aish Athukoralage
images (18)
gayesha-perera
images (16)
  Song of the Day - Lyrics
wen wenna puluwannam
danno budunge sri dh
Oba Pipuna Mage Neth
Sulanga Wage
Pransha Yuwathiyan (
Aahan inna ahagena i
  Films
Spy Kids
Age Wairaya 1 Sinhal
18
Comedy Movies 2015 E
Love 94
Chinnari Devatha
  Cartoons
RATHNAGE WEERA CHARI
MAD 01-28
KUNFU PANDA-05
VEERA-2 (18) 2015-12
SCOOBY DOO (78) 2014
Enyo 10-11-2013
  Ladies Article
Nov 09, 2014  Views 2327
Aug 20, 2014  Views 2189
Feb 13, 2013  Views 2218
Mar 18, 2013  Views 2241
Aug 18, 2012  Views 2267
Apr 01, 2014  Views 2211
Sep 25, 2014  Views 2295
isref¾ me;a;l ;djld,sl ysßh wxYNd.h y`.jk ,laIKhla
Jan 20, 2014  Views 2224
m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla
Sep 30, 2014
view 2157 times
0 Comments

m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla

risld ,,ks wdßhisxy

mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßks

w;a;k.,a," fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜGdYh

isõ jirla mqrdjg ÿgq fma%u”h isyskh ienE lrñka relaud,a" b÷ksld hqj, hq. Èúhg we;=¿ fj,d ;ju Èk y;rhs' wdor”h ìßhla f,iska relaud,af.a ksjykg f.dv jeÿKq b÷ksldf.a Bfha oji f.ú, .sfha wiamia lsÍfï lghq;=j,g' woj;a ijia fj,d álla ksoyfia bkak ´fka lsh,d is;=jd ú;rhs' ljqo flfkla fodrg ;Ügq lrkjd weiqKd'

fokak;a tlal weú;a fodr wßkfldg fodr

wms m

^miq.sh i;sfha§ wdfrda.Hd mqj;am;ska msßkeuqKq& “kj Èú iqj msßlaiqï m; uÛska Tn fom

úfYaIfhkau fï idhkj,§ wUq ieñ in|;d jvd;a Yla;su;a lsÍug wjYH jk ,sx.sl;ajh iy Bg wod< lafIa;% ms

idhkj,§ kj hqj< oekqj;a flfrkqqfha l=ula iïnkaOj o@ ,nk i;sfha

- ìkru,S iurùr


Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqfrks'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017